Turystyka w wydaniu eko

Wiecie, że spędzając wolny czas poza domem możecie wspierać rozwój zrównoważony? Znacie termin zrównoważona turystyka? Susta i Sustek już wiedzą na co zwracać uwagę w czasie swoich wyjazdów. Zrównoważona turystyka to sposób spędzania czasu, który oprócz zaspokajania potrzeb turystów uwzględnia aspekty środowiskowe, społeczne oraz ekonomiczne. W praktyce oznacza to turystykę, która uwzględnia potrzeby lokalnej społeczności, maksymalizuje dziedzictwo środowiskowe i kulturowe danego regionu oraz w jak najmniejszym stopniu przyczynia się do obciążania środowiska. Jest to turystyka, która zaspokaja potrzeby turystów odwiedzających dany region przy jednoczesnym zapewnianiu poszanowania zwyczajów kulturowych oraz walorów środowiskowych. Według jednej ze światowych organizacji (UNEP) jest to turystyka, która powinna: „wykorzystywać w sposób optymalny zasoby środowiska naturalnego (które stanowią kluczowy element dla rozwoju turystyki), chroniąc podstawowe procesy ekologiczne, dziedzictwo przyrodnicze i różnorodność biologiczną, szanować społeczno-kulturalny autentyzm społeczności przyjmujących, chronić ich dziedzictwo kulturowe i architektoniczne, oraz ich tradycyjne wartości, a także przyczyniać się do budowania międzykulturowego zrozumienia i tolerancji oraz zapewniać skuteczne, długookresowe działania gospodarcze, które przyniosą społeczno-ekonomiczne korzyści wszystkim zainteresowanym stronom i będą między nimi sprawiedliwe rozdzielone. Chodzi tu między innymi o stabilność zatrudnienia, możliwości zarobkowania oraz różnego rodzaju usługi społeczne dostępne dla społeczności przyjmujących. Tym samym, zrównoważona turystyka powinna przyczyniać się do zmniejszenia ubóstwa.” (za Wikipedia)

Wbrew obiegowym opiniom zrównoważona turystyka nie oznacza konieczności spania pod namiotem :-). Do czynników sukcesu należy przede wszystkim uwzględnianie rozwoju zrównoważonego, ale też otwartość mieszkańców do zaangażowania się w docenianie walorów kulturowych i środowiskowych swojej okolicy jak również postawa samych turystów.

Tagi: , ,