Dlaczego zrównoważony rozwój jest ważny?

Za zrównoważonym rozwojem kryje się próba pogodzenia trzech wymiarów funkcjonowania społeczeństwa: społecznego, środowiskowego i ekonomicznego. Oznacza to, że na każde podejmowane działanie zarówno na szczeblu państwowym jak i na poziomie jednostek należy ocenić jak jego realizacja wpłynie na otoczenie społeczne, środowisko i ekonomię. W sytuacji idealnej trzy wymiary uwzględniane są w takim samym stopniu a osoba podejmująca decyzję szuka takiego rozwiązania, aby zapewnić między nimi równowagę. Takie spojrzenie na procesy społeczne i gospodarcze jest również istotne dla zachowania ciągłości w dostępie do zasobów dla przyszłych pokoleń (pustynnienie obszarów spowodować może zanikanie dużych obszarów lasów, wycinanie Puszczy Amazońskiej jest przyczyną wymierania wielu gatunków roślin i zwierząt i pogorszenia jakości życia miejscowej ludności, itd.).

11855135343_d1ec9fde83_oZrównoważony rozwój ma przyczyniać się do rozwiązywania problemów globalnych poprzez bardziej racjonalne decyzje i szukanie optymalnych rozwiązań (np. poszukiwanie alternatywnych źródeł energii, przeciwdziałanie zmianom klimatu czy szukanie sposobów na wyrównywanie szans edukacyjnych). Powstał nawet specjalny dokument Milenijne Cele Rozwoju, w którym zawarto główne cele, jakie stawia sobie świat w związku z wdrażaniem idei rozwoju zrównoważonego.

Tagi: ,