Regulamin

Regulamin portalu Jestemzmiana.pl

 

Wstęp

Portal Jestemzmiana.pl jest częścią projektu „Tydzień próby – mój sposób na rozwój zrównoważony”. Jest to portal społecznościowy skierowany do wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się czegoś więcej na temat rozwoju zrównoważonego oraz zaangażować się w działania na rzecz środowiska naturalnego. Celem głównym projektu „Tydzień próby – mój sposób na rozwój zrównoważony” jest aktywizowanie i uwrażliwianie na problemy społeczne i środowiskowe, zachęcanie i inspirowanie do bardziej przemyślanych zachowań poprzez zaangażowanie się użytkowników w tydzień działań na rzecz rozwoju zrównoważonego. Portal ma umożliwić użytkownikom stworzenie własnych profili, komunikację z innymi użytkownikami, udział w konkursach, korzystanie z treści umieszczanych na portalu przez redakcję oraz publikowanie własnych treści w postaci mikrologa lub z wykorzystaniem innych mediów społecznościowych. Regulaminy konkursów udostępniane są użytkownikom podczas ich ogłaszania.

Projekt „Tydzień próby – mój sposób na rozwój zrównoważony” jest współfinansowany przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

§ 1. Postanowienia ogólne i zakres regulaminu

1. Właścicielem portalu Jestemzmiana.pl jest fundacja Centrum Strategii i Rozwoju Impact (CSR Impact) z siedzibą w Łodzi, ul. Zielona 27, 90-602 Łódź, realizator projektu „Tydzień próby – mój sposób na rozwój zrównoważony”, którego częścią jest portal Jestemzmiana.pl.

2. Regulamin określa zasady korzystania z portalu internetowego Jestemzmiana.pl dostępnego pod adresem www.jestemzmiana.pl, a w szczególności:

2.1. prawa i obowiązki usługodawcy (CSR Impact) i użytkowników związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oraz zasady świadczenia usług przez usługodawcę i sposób korzystania z usług przez użytkownika,

2.2. zakres i wyłączenie odpowiedzialności usługodawcy z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną.

3. Informacje prezentowane na portalu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

4. Użytkownik korzystający z portalu oświadcza, że przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu, w tym fakt, iż podawane przez niego w portalu informacje mogą być informacjami jawnymi (np. mogą zostać udostępnione w sieci Internet oraz być indeksowane przez wyszukiwarki).

5. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z portalu i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika. Wszelkie umieszczone w portalu i dostarczane za jego pośrednictwem treści nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.

6. Nazwa portalu, logotyp (w tym logotypy usługodawcy), układ graficzny, oprogramowanie i baza danych, a także szczegółowa koncepcja portalu są przedmiotem ochrony prawnej.

7. Do korzystania z portalu niezbędne jest posiadanie przez użytkownika urządzenia mającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.

 

§ 2. Użyte określenia i ich definicje

W niniejszym regulamin używa się następujących określeń:

1. Użytkownik (użytkownik portalu) – użytkownikiem portalu jest pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z portalu. Użytkownikiem portalu może być także osoba fizyczna małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego. W celu korzystania z portalu użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.

2. Adres elektroniczny użytkownika – to adres poczty elektronicznej podawany przez użytkownika podczas procesu rejestracji, umożliwiający nawiązanie kontaktu z użytkownikiem.

3. Usługodawca – usługodawcą jest fundacja Centrum Strategii i Rozwoju Impact (CSR Impact) właściciel portalu Jestemzmiana.pl.

4. Portal (serwis) – oznacza portal internetowy należący do usługodawcy, umieszczony pod adresem http://www.jestemzmiana.pl/, w ramach którego usługodawca świadczy usługi opisane w niniejszym regulaminie.

5. Regulamin – dokument normujący prawa i obowiązki usługodawcy oraz użytkowników portalu a także ewentualne załączniki stanowiące integralną część regulaminu, jeśli regulamin zawiera lub będzie zawierał odniesienia do takich załączników.

6. Rejestracja – czynność założenia przez użytkownika konta użytkownika.

7. Konto użytkownika (inaczej konto lub profil/profil użytkownika) – konto, do którego użytkownik uzyskuje dostęp wyłącznie po dokonaniu jednorazowej rejestracji oraz każdorazowym logowaniu za pomocą nazwy użytkownika i hasła. Konto zawiera informacje oraz zdjęcia udostępnione przez użytkownika dobrowolnie. Dostęp do nich mają zarówno usługodawca jak i inni użytkownicy, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie. Zmiana danych w ramach konta użytkownika możliwa jest po uprzednim zalogowaniu się przez użytkownika na swoje konto za pomocą nazwy użytkownika i hasła.

8. Nazwa użytkownika (inaczej login) – ciąg znaków konieczny do autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do konta użytkownika, ustalany przez użytkownika podczas czynności rejestracji.

9. Hasło – ciąg znaków konieczny do autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do konta użytkownika, ustalany przez użytkownika podczas czynności rejestracji.

10. Usługa – każda usługa świadczona w ramach portalu przez usługodawcę.

11. Treść (treści)/zawartość portalu – treści umieszczane przez redakcję portalu oraz umieszczane przez użytkownika za pośrednictwem jego konta.

 

§ 3. Korzystanie z portalu

1. Użytkownicy korzystają z portalu na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Dodatkowe regulaminy wybranych usług są udostępniane użytkownikom w innym trybie np. regulaminy konkursów udostępniane są użytkownikom podczas ich ogłaszania.

2. Użytkownik może rozszerzyć zakres dostępnych usług poprzez czynność rejestracji i utworzenie własnego konta. Do tych usług należą m.in. możliwość uczestnictwa w planowanych konkursach. Niektóre usługi mogą wymagać dodatkowej rejestracji (np. Newsletter).

3. Umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną zostaje zawarta w chwili rejestracji. Zostaje ona zawarta na czas nieokreślony. Za moment rejestracji uważa się wysłanie przez użytkownika prawidłowo wypełnionego formularza rejestracji do usługodawcy.

4. Użytkownik, podając dane osobowe na stronach portalu oświadcza, że są one zgodne z prawdą.

5. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych  przez właściciela portalu (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Każdy użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo do ich poprawiania i usunięcia. Prawo to użytkownik realizuje poprzez zalogowanie na swoim koncie (poprawianie danych) i wyrejestrowanie (usunięcie danych).

6. Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym poprzez wyrejestrowanie się z Portalu.

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy poprzez usunięcie konta/profilu użytkownika, jeśli jego działania zostaną uznane za sprzeczne z prawem, niniejszym regulaminem lub naruszające dobre imię bądź interesy usługodawcy lub innych użytkowników.

8. Usługi dostępne na portalu są świadczone przez usługodawcę nieodpłatnie.

7. Korzystanie z portalu przez użytkownika oznacza, że użytkownik:

7.1. przystąpił do korzystania z usług portalu dobrowolnie,

7.2. akceptuje regulamin portalu,

7.3. podał dane rejestracyjne zgodnie z prawdą,

7.4. jest uprawniony do zawarcia umowy świadczenia usług drogą elektroniczną,

7.5. wyraża zgodę na przetwarzanie przez usługodawcę danych osobowych przekazanych przez użytkownika w formularzu rejestracyjnym, dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

7.6. zezwala na wykorzystywanie jego wizerunku umieszczonego w portalu dla celów świadczenia przez usługodawcę usług oraz w materiałach promocyjnych lub sprawozdawczych usługodawcy; jak również przez instytucję finansującą powstanie portalu: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, lub podmioty przez nie upoważnione;

7.7. oświadcza, iż osoby, których wizerunek umieścił w portalu udzieliły także zezwolenia, o którym mowa w p. 7.6.;

7.8. wyraża zgodę na otrzymywanie informacji i komunikatów systemowych portalu, wiadomości od usługodawcy oraz informacji o problemach technicznych w działaniu portalu,

7.9. oświadcza, iż umieszczane przez niego treści nie naruszają praw innych osób i ich umieszczenie nie nastąpiło z naruszeniem prawa,

7.10. zobowiązuje się do korzystania z portalu zgodnie z przepisami prawa, normami życia społecznego, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami etykiety.

8. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór nazwy użytkownika, oraz za spory powstałe na tym tle. Podając nazwę użytkownika użytkownik oświadcza, iż nazwa tego konta nie narusza praw osób trzecich. Usługodawca może odmówić utworzenia konta o określonej nazwie jeżeli jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy usługodawcy.

9. Użytkownik zobowiązany jest do nie ujawniania żadnej osobie trzeciej hasła dostępu i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.

 

§ 4. Ochrona danych osobowych użytkowników

1. Usługodawca przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.), w celu zawarcia umowy z użytkownikiem, jej zmiany i rozwiązania oraz dla zapewnienia najwyższej możliwej jakości świadczonych usług.

2. Wraz z rejestracją użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przekazanych przez siebie danych osobowych przez usługodawcę w celach prawidłowego świadczenia usług drogą elektroniczną oraz w celach statystycznych. Administratorem powyższych danych osobowych jest usługodawca.

3. Wraz z powzięciem przez usługodawcę wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez użytkownika danych w formularzu rejestracyjnym, usługodawca uzyskuje uprawnienie do:

a) wezwania użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych,

b) natychmiastowego zablokowania konta do czasu wyjaśnienia sprawy.

4. Użytkownik zamieszczający swoje wypowiedzi lub teksty na portalu, w tym wypowiedzi lub teksty o charakterze utworu:

a. zrzeka się wszelkich roszczeń wobec usługodawcy z tytułu nieodpłatnego wykorzystywania tych treści w portalu oraz na stronie innych profili w mediach społecznościowych, które prowadzi usługodawca w ramach projektu „Tydzień próby – mój sposób na rozwój zrównoważony”,

b. zobowiązany jest do zachowania kultury wypowiedzi oraz powstrzymanie się od wszelkich zachowań nagannych. Oceny wypowiedzi i tekstów dokonuje w sposób ostateczny usługodawca.

5. W przypadku zwolnienia administratora portalu przez organy ścigania bądź sąd z obowiązku ochrony danych osobowych oraz zwolnienia z tajemnicy dziennikarskiej gdy treści umieszczane przez użytkownika w sposób oczywisty naruszą dobra osób trzecich IP użytkownika będzie ujawniane.

6. Niektóre funkcje portalu mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku.

7. Usługodawca gromadzi i przetwarza dane w celu oceny jakościowo-ilościowej portalu, w tym jego poszczególnych funkcji oraz zamieszczanych treści.

 

§ 5. Prawa i obowiązki usługodawcy

1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług i dostarczania treści, które nie są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, nie naruszają dóbr osobistych osób trzecich lub uzasadnionych interesów tak usługodawcy jak i innych użytkowników. Ponadto zobowiązuje się do świadczenia usług w sposób stały i nieprzerwany. Usługodawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za niedostępność usług z powodu działania siły wyższej.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

a) przejściowego zaprzestania świadczenia usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją portalu,

b) wysyłania na adresy elektroniczne użytkowników komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem portalu,

c) zablokowania dostępu do zasobów użytkowników zawierających treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami usługodawcy lub innych użytkowników,

d) usunięcia również każdej treści niezwiązanej z tematyką portalu.

3. Treści użytkownika mogą być przetwarzane i modyfikowane przez usługodawcę dla potrzeb świadczonych usług.

4. Usługodawca może usunąć treść/treści użytkownika oraz może zamieścić w portalu informację o przyczynie usunięcia postu, w tym podać nazwę identyfikującą użytkownika, którego post został usunięty. W przypadku umieszczenia przez użytkownika treści, które mogą być uznane za niewłaściwe, naruszające prawo lub postanowienia niniejszego regulaminu usługodawca ma prawo do modyfikacji oraz usunięcia tych treści, włącznie z usunięciem konta użytkownika, bez ostrzeżenia i bez konieczności osobnego powiadamiania użytkownika. W szczególności uporczywe zamieszczanie nieodpowiednich treści, uprawnia usługodawcę do usunięcia konta użytkownika.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji świadczonych nieodpłatnie usług i sposobu działania portalu, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do portalu na inny podmiot oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z portalem, z tytułu których użytkownikowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec usługodawcy.

6. Usługodawcy przysługuje prawo cytowania treści (lub jej fragmentu) publicznie udostępnianych w portalu. Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie przez usługodawcę z treści umieszczanych przez niego w zakresie zwielokrotnienia, w tym poprzez wprowadzenie treści do pamięci komputera oraz rozpowszechnianie treści w szczególności poprzez publiczne udostępnienie w sieci Internet, publikację w druku oraz nadanie w radiu lub telewizji – także w celu promocji portalu lub działalności usługodawcy.

7. Reklamacje dotyczące funkcjonowania portalu i zgłoszenia o naruszeniu regulaminu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres kontaktowy: biuro@csri.org.pllub listownie na adres: Centrum Strategii i Rozwoju Impact, ul. Zielona 27, Łódź 90-602. Usługodawca udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 21 dni od dnia otrzymania reklamacji. Zgłoszenia naruszenia regulaminu są rozpatrywane przez usługodawcę bezzwłocznie, w miarę możliwości nie później niż w ciągu 48 godzin od dnia otrzymania zgłoszenia.

 

§ 6. Prawa i obowiązki użytkowników

1. Użytkownikowi nie wolno umieszczać treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywać usług w portalu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy usługodawcy lub innych użytkowników (w tym np. nie wolno rozpowszechniać żadnych treści uznawanych za spamming, nie przesyłać materiałów naruszających autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne itp.).

2. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od działań mogących zakłócić korzystanie z portalu, uciążliwych dla innych użytkowników oraz powstrzymania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych użytkowników, w szczególności zbierania i rozpowszechniania danych innych użytkowników bez ich wyraźnej zgody, za wyjątkiem sytuacji dozwolonych przez przepisy prawa.

3. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z danych, wizerunku, materiałów, tekstów lub wypowiedzi stanowiących lub nie utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami), umieszczonych w Portalu, wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie powyższych danych w sposób inny dopuszczalne jest wyłącznie za wyraźną zgodą osób uprawnionych lub na podstawie odrębnych przepisów prawa lub niniejszego regulaminu.

4. Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie przepisów prawa lub praw osób trzecich w związku z umieszczeniem treści na portalu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego obowiązkiem jest sprawdzenie czy umieszczenie na portalu określonej/określonych treści jest zgodne z prawem, w szczególności czy nie narusza praw autorskich i pokrewnych, praw własności przemysłowej, dóbr osobistych, przepisów o ochronie informacji niejawnych, tajemnicy przedsiębiorstwa oraz czy nie zawiera treści, których rozpowszechnianie jest zabronione.

5. Użytkownik, umieszczając na koncie dane, wizerunek lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych użytkowników oraz usługodawcę, jak również upoważnia usługodawcę do ich wykorzystania zgodnie z przepisami regulaminu. W przypadku umieszczenia w portalu treści, mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.) użytkownik udziela usługodawcy nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do wykorzystania udostępnionych utworów dla potrzeb świadczenia usług w portalu oraz zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do usługodawcy w przypadku ich wykorzystania, w tym kopiowania i modyfikacji w celach związanych z działalnością portalu (włącznie z ich usunięciem z portalu) oraz w materiałach promocyjnych lub sprawozdawczych usługodawcy, jak i przez instytucję finansującą powstanie portalu: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, lub podmioty przez nie upoważnione.

 

§ 7. Odpowiedzialność i prawa autorskie

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za poprawność informacji zawartych na stronach Portalu. Materiały i zdjęcia prezentowane na portalu zostały pobrane z darmowych baz, zakupione przez usługodawcę lub przekazane przez użytkowników. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki korzystania przez użytkowników z treści uzyskanych za pośrednictwem portalu w sposób niewłaściwy w tym jako porady, sugestii lub oferty.

2. Usługodawca nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do portalu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej.

3. Usługodawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za szkody wyrządzone:

a) osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez użytkownika z usług w sposób sprzeczny z regulaminem lub przepisami prawa (np. za treść prywatnej korespondencji prowadzonej przez użytkowników, w tym za wiadomości, których treść narusza prawo lub chronione prawem dobra usługodawcy, użytkowników lub osób trzecich), b) na skutek braku ciągłości dostarczania usług, który spowodowany jest działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria kabla, sprzętu, oprogramowania, itp.) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od usługodawcy (działanie/zaniechanie osób trzecich, siła wyższa),

c) na skutek podania przez użytkownika nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji konta,

d) na skutek nieprzestrzegania przez użytkowników postanowień regulaminu i przepisów prawa.

4. Użytkownik obowiązany jest do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez niego obowiązków wynikających z regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które użytkownik nie ponosi odpowiedzialności.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej, za korzystanie przez użytkownika z portalu w sposób sprzeczny z prawem oraz postanowieniami regulaminu.

6. Jeżeli użytkownik uważa, że jego lub czyjekolwiek prawa autorskie, prawa własności intelektualnej zostały w jakikolwiek sposób bądź w jakiejkolwiek formie naruszone w portalu, zawiadamia o tym usługodawcę.

7. Wykorzystywanie treści zawarte na portalu odbywać się może wyłącznie za pisemną zgodą usługodawcy.

 

§ 8. Rozwiązanie umowy

1. Każda ze stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może ją rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny. Rozwiązanie umowy przez użytkownika polega na usunięciu przez niego konta z portalu.

2. Umowa może zostać rozwiązana przez usługodawcę poprzez zablokowanie konta użytkownika w sytuacjach opisanych w niniejszym regulaminie (np. naruszenie regulaminu, działania na szkodę usługodawcy, innych użytkowników lub osób trzecich, umieszczenie treści bezprawnych, niewłaściwych, naruszających normy moralne itp.).

3. W przypadku zablokowania konta przez usługodawcę, założenie nowego konta wymaga uprzedniej zgody usługodawcy. Brak wyżej wymienionej zgody kwalifikuje konto użytkownika do zablokowania.

 

§ 9. Zmiany regulaminu

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji regulaminu poprzez opublikowanie nowego regulaminu na stronie portalu.

2. O zmianie regulaminu usługodawca zawiadomi użytkownika poprzez zamieszczenie na stronie portalu odpowiedniej informacji. Po ogłoszeniu zmian dalsza kontynuacja korzystania przez użytkownika z usług portalu oznacza dorozumianą akceptację przez użytkownika postanowień zmienionego regulaminu.

 

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publicznego udostępnienia w portalu.

2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

3. Dane kontaktowe usługodawcy znajdują się w odpowiedniej zakładce na portalu.

 

Łódź, dn. 30.08.2014r.